image

Het is hard nodig om koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Dichtbij huis hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten. Zeeuwind, Deltawind en ZLTO hebben deze unieke samenwerking vandaag feestelijk bekend gemaakt.

image

Windpark Krammer: van en voor de omgeving
De ruim 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben Windpark Krammer mogelijk gemaakt. Dit Windpark laat de omgeving meeprofiteren via obligaties en het windfonds Krammer. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt gereserveerd voor boeren die met bodemmaatregelen koolstof binden in de bodem rondom het windpark.

Teus Baars: “Voor Zeeuwind is het van belang om de energietransitie te verbinden aan de bredere maatschappelijke agenda, zoals een meer circulaire landbouw. Mooi dat we een deel van de inkomsten van Windpark Krammer kunnen inzetten om met agrariërs te werken aan een lokale CO2-kringloop.”

Koolstofboeren
De komende vijf jaar ontvangen agrariërs per gemeten ton vastgelegde koolstof een financiële vergoeding en worden ze door experts binnen het Europese project Carbon Farming geholpen op weg naar een optimaal resultaat. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken is een set aan bovengrondse en ondergrondse maatregelen gekozen, waarmee een boer CO2 uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Bijvoorbeeld maatregelen als niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof  bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.

Monique Sweep: “Een geweldig initiatief, ontstaan in Zeeland, waar wij graag bij aanhaken. Hoe meer maatschappelijke dwarsverbanden we realiseren hoe groter de kracht om breed gedragen lokale veranderingen tot stand te brengen.”

Gedeeld profijt
Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600 – 700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt . De agrariers krijgen 70% van de vergoeding jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop op basis van de hoeveelheid CO2  die daadwerkelijk is vastgelegd. Hiervoor vindt zowel een 0-meting als eindmeting plaats. In 5 jaar tijd kan de vastgelegde CO2 oplopen naar 2.750 ton. Ter vergelijk: een vliegreis van Amsterdam naar New York is 1,35 ton CO2. Dit staat dus gelijk aan ruim 2000 retourvluchten naar New York.

Wim Bens (voorzitter ZLTO): “De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof   vast te leggen met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.”

Lokale CO2-kringloop

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dat kan zelden in één keer volledig. Compensatie van onvermijdbare CO2-uitstoot kan een overgangsmaatregel zijn. Compensatie wordt vaak gezocht in technische oplossingen ver van huis, zoals CO2-opslag in lege gasvelden op zee of aanplant van bomen in Zuid-Amerika. Zou het niet nog mooier zijn als bedrijven de mogelijkheid hebben om de CO2-compensatie lokaal te organiseren? Windpark Krammer wil met deze pilot aantonen dat de koolstofkringloop lokaal werkt met hulp van boeren en de bodem en met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.

Hopelijk benutten veel meer bedrijven in de toekomst de kracht van een lokale CO2-kringloop!

Animatie-Boer en bedrijf werken samen voor koolstofbinding in de bodemterug naar overzicht
up