image

Waarom vindt er een uitkering plaats, dat heeft toch eerder nooit plaatsgevonden?

Normaal gesproken wordt het positieve saldo geïnvesteerd in nieuwe projecten. Maar het jaar 2022 was uitzonderlijk positief, waarvoor we onvoldoende projectvoorstellen hadden. Het bestuur heeft gemeend er goed aan te doen om, in deze uitzonderlijke situatie, een deel van het batig saldo volgens de Statuten te delen met de leden.

Waarom heet het geen winstuitkering?

In de Statuten wordt gesproken van batig saldo van de exploitatie. Op deze manier is duidelijk dat we het over hetzelfde hebben.

Wat is het totaalbedrag van de uitkering?

Er wordt € 1,5 miljoen verdeeld onder de leden. Dit bedrag is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2023.

Ik ben na 26 juni 2023 lid geworden, waarom krijg ik geen uitkering?

Omdat de uitkering betrekking heeft op de periode vóór de ALV. Deze peildatum is de datum waarop de Algemene Vergadering het besluit heeft genomen.

Wat zeggen de statuten hierover?

Tekst artikel 14 uit de statuten
Exploitatiesaldo

De coöperatie kan een eventueel batig saldo van de exploitatie van de windmolens geheel of gedeeltelijk reserveren dan wel geheel of gedeeltelijk uitkeren aan de leden.

Indien het batig saldo geheel of gedeeltelijk aan de leden wordt uitgekeerd zal aan ieder van de leden een bedrag worden uitgekeerd ter grootte van het batig saldo vermenigvuldigd met een breukdeel waarvan:

  1. de teller dient te worden gesteld op het aantal gehele kalenderjaren dat het betreffende lid lid is van de coöperatie, het lopende jaar daaronder begrepen, en;
  2. de noemer op het totaal van de vorenbedoelde jaren van alle leden van de coöperatie.

De volledige statuten vind je hier.

Ik ben lid, maar ik heb geen brief gehad.

Alleen de leden die tot en met 26 juni 2023 lid zijn geworden krijgen een betaling, omdat op die datum het besluit tot uitkeren is genomen door de ALV. Wanneer je na 26 juni lid bent geworden, krijg je geen uitkering. Ben je eerder lid geworden, stuur een e-mail naar [email protected]. Wij nemen contact met je op.

Ik ben nog geen heel kalenderjaar lid, waarom krijg ik een aandeel?

Leden die in 2022 en tot 26 juni 2023 lid zijn geworden, zijn inderdaad nog geen heel kalenderjaar lid. Zij krijgen toch één aandeel omdat het lopende jaar bij de berekening is inbegrepen.

Hoe is de uitkering berekend?

De som is: aantal hele kalenderjaren lid gedeeld door het totaal aantal jaren lid van alle leden van de coöperatie x € 1,5 miljoen
Het eerste jaar waarin mensen lid zijn geworden, telt niet mee, omdat de statuten uitgaan van hele kalenderjaren. Het eerste jaar wordt wel meegeteld wanneer het lid op exact 1 januari van een jaar lid is geworden. Ook leden die dit jaar (vóór 27 juni) lid zijn geworden, krijgen een uitkering omdat volgens de statuten het lopende jaar meegeteld wordt.

Moet ik de uitkering opgeven bij de belasting?

Nee, deze uitkering wordt niet gezien als vermogen. Je hoeft het niet op te geven bij de belastingdienst.

up