image

Coöperatie Zeeuwind, agrarische belangenorganisatie ZLTO en Deltawind hebben de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die de CO2 vastleggen door hun bedrijfsvoering aan te passen. De boeren worden praktisch ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten.

image

Animatievideo over: Boer en bedrijf werken samen voor koolstofbinding in de bodem

Werkwijze

Het plan is dat agrariërs langdurig CO2 in de grond gaan vastleggen door maatregelen te nemen in hun bedrijfsvoering, waaronder:

  • Minder grondbewerking (blijvend grasland);
  • Meer gewasresten achter laten (stro, gewasbladeren);
  • Compost aanwenden (biomassa toevoegen);
  • Akkerranden en aanplant bomen.

De effecten van deze maatregelen zijn na enige jaren te meten.

De agrariërs moeten daarvoor hun bedrijfsvoering aanpassen. Om ze daartoe te stimuleren is een beloningsysteem bedacht. Ze worden vergoed per vastgelegde hoeveelheid CO2. Zeeuwind heeft voorgesteld om daarvoor onder andere gelden te gebruiken uit Windpark Krammer die de beide coöperaties nog toekomt. Inmiddels hebben in Zeeland elf agrariërs zich gemeld en vijf op Goeree-Overflakkee. Op Goeree-Overflakkee wordt ook het LTO betrokken.

Betalen voor CO2

Deltawind en Zeeuwind ontvangen vanuit Windpark Krammer jaarlijkse extra inkomsten waarvoor geen specifieke bestemming is. Om die reden is gezocht naar een innovatie bestemming met resultaat in de directe omgeving van het windpark. De hoogte van het beschikbare bedrag wordt jaarlijks bepaald door de werkelijke windproductie.
Dit project is een pilot van 5 jaar, bedoeld om aan te tonen dat de omslag door agrariërs gemaakt kan worden met hulp van een tijdelijke vergoeding. Als dit hier slaagt, kan het elders verder uitgerold worden.

Voorwaarden voor deelname

image

Agrariërs moeten zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen nemen, waarmee op Goeree-Overflakkee minimaal 30 ton CO2 wordt opgeslagen op hun bedrijf. Bij de start stellen ze hiervoor een plan op met doelstellingen. De gehele groep moet samen op trekken om van elkaar te leren. Ook moeten ze meewerken aan communicatie en delen van kennis.
De uitvoering wordt begeleiding door ZLTO en LTO. De metingen in de bodem worden uitgevoerd door landbouwuniversiteit WUR.
De agrariër ontvangt jaarlijks 70% van de vergoeding. Wanneer na 5 jaar blijkt dat de doelstelling gehaald is, ontvangt hij/zij de rest van de vergoeding.

Koolstofbinding in de bodem is een goede manier om CO2 uit de atmosfeer te halen.

up