image

Het bestuur is verantwoordelijk voor governance van de organisatie. Dat betekent dat zij zorgt voor: consistent management, samenhangend beleid, processen, beslissingsrecht en bevoegdheden. Deltawind relateert haar governance aan de “NCR gedragscode voor coöperatieve ondernemingen”, kortweg de NCR code. Het bestuur legt hierover verantwoording af in het jaarverslag en aan de algemene ledenvergadering.

Wijze van besturen
Coöperatie Deltawind heeft sinds 16 december 2020 een monistisch bestuursmodel. Daarmee zijn we de tweede coöperatie in Nederland die voor dit model heeft gekozen. Bij een monistisch model maken uitvoerende en toezichthoudende (niet-uitvoerende) bestuursleden deel uit van één orgaan, het bestuur. Hiermee wordt gewaarborgd dat de bedrijfsvoering dicht bij de belangen van de coöperatie en de leden staat. Ten opzichte van een klassiek Raad van Toezichtmodel wordt flexibiliteit vergroot, iets wat van belang is in een snel veranderende wereld.

De leden van de coöperatie, verenigd in de ALV, kiezen de niet-uitvoerende bestuursleden. Die op hun beurt stellen de uitvoerende bestuursleden aan. Een en ander is vastgelegd in de Statuten.

Betrokkenheid van de leden vindt plaats via de gebruikelijke ALV’s. Daarnaast kent de coöperatie:

  •  Ledenraadplegingen: informele bijeenkomsten om de mening van de leden te peilen op specifieke ontwikkelingen.
  • Focusgroepen: op verschillende doorlopende onderdelen van de dagelijkse gang van zaken wordt aan actieve leden gevraagd een paar keer per jaar mee te denken in de volgende focusgroepen:

– Innovatie
– Ledenbelang en identiteit
– Marketing
– Financiën
– Jeugd en toekomst
– Sollicitatie (incidenteel)

Gedragscode

De volgende onderdelen horen expliciet tot de NCR Code:

Op de volgende punten wijken we weloverwogen af van de code:

  • Tegenstrijdige belangen: Hier hebben we slechts beperkt beleid, aangezien de leden van Deltawind, in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij andere coöperaties, geen bedrijfsmatig belang hebben.
  • Ledenraad: volgens de code zouden we een Ledenraad moeten instellen. Wij zijn van mening dat die niet past bij de aard van betrokkenheid van leden.
  • Accountant uitnodigen voor ALV: dit is eerder voorgesteld aan de ALV maar daar was geen behoefte aan. Dit is wel altijd op verzoek mogelijk.

Toezicht en verantwoording

De taken van het Niet Uitvoerende en het Uitvoerende Bestuur, die genoemd worden in de statuten, zijn uitgewerkt in het bestuursreglement.

Het niet-uitvoerende bestuur houdt toezicht op het uitvoerende bestuur. Focusgroepen kijken namens de leden mee. Jaarlijks legt het bestuur in het jaarverslag en de jaarrekeningen verantwoording af. De accountant controleert de boekhouding, de presentatie van de cijfers en geeft een oordeel over het management in de managementletter.

Heb je vragen of opmerkingen over de governance van Coöperatie Deltawind? Stuur jouw vraag dan naar info@deltawind.nl

 

up