image

Het bestuur is verantwoordelijk voor de governance van de organisatie. Dat betekent dat zij zorgt voor consistent management, samenhangend beleid, processen, bevoegdheden en verantwoording. Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering ALV.

Wijze van besturen
Coöperatie Deltawind heeft sinds 16 december 2020 een monistisch bestuursmodel. Daarmee waren we de tweede coöperatie in Nederland die voor dit model heeft gekozen. Bij een monistisch model maken uitvoerende en niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuursleden deel uit van één orgaan, het bestuur. Hiermee wordt gewaarborgd dat de bedrijfsvoering (de uitvoering) dicht bij de belangen van de coöperatie en de leden staat. Ten opzichte van een klassiek Raad van Toezichtmodel ervaren we dat de flexibiliteit en de betrokkenheid groot is, iets wat van belang is in een snel veranderende wereld.

De leden van de coöperatie, verenigd in de ALV, kiezen de niet-uitvoerende bestuursleden. Die op hun beurt stellen de uitvoerende bestuursleden aan. De uitvoerende bestuursleden zijn professionals die een arbeidsovereenkomst hebben. Een en ander is vastgelegd in de Statuten.

De betrokkenheid van de leden wordt georganiseerd via de algemene vergadering. Minimaal twee keer per jaar vindt er een ALV plaats: in juni bespreken we het jaarverslag en de jaarstukken, in december de begroting. Extra vergaderingen worden georganiseerd wanneer er bijzondere besluiten genomen moeten worden. Ook leden kunnen verzoeken om een vergadering en zij kunnen agendapunten indienen voor de reguliere vergaderingen.

Naast de formele besluitvorming kent de coöperatie:

  • Ledenraadplegingen: informele bijeenkomsten om de mening van de leden te peilen op specifieke ontwikkelingen.
  • Focusgroepen: op verschillende onderdelen van de dagelijkse gang van zaken wordt aan focusgroepen gevraagd mee te denken.Er zijn focusgroepen actief voor:
    – Innovatie
    – Ledenbelang en identiteit
    – Marketing & PR
    – Financiën

Toezicht en verantwoording
De taken van het Niet Uitvoerende en het Uitvoerende Bestuur, die genoemd worden in de Statuten, zijn uitgewerkt in het bestuursreglement. Het niet-uitvoerende bestuur houdt toezicht op het uitvoerende bestuur. Zij bewaakt de belangen van de leden en de coöperatie. Het uitvoerenden bestuur stuurt het bedrijfsbureau aan.
Leden in de focusgroepen kijken, namens de leden, mee en geven advies aan het bestuur.

De jaarstukken van alle entiteiten worden gecontroleerd door de accountant, die door de ALV wordt aangesteld. De accountant geeft aanwijzingen voor de presentatie van de cijfers en geeft een oordeel over het management door middel van een managementletter.

 

Heb je vragen of opmerkingen over de governance van Coöperatie Deltawind? Stuur jouw vraag dan naar [email protected]

 

up